Schrijf je nu in!
FanWork Musicals logo

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden FanWork Musicals B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur FanWork Musicals B.V. (hierna: FanWork) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72062401 en is gevestigd aan Proostwetering 107 (3543AC) te Utrecht.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Lessen door FanWork.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Lessen.
 4. Lessen: de Lessen van FanWork zijn het bieden van musicallessen aan de doelgroep van kinderen tot 18 jaar.
 5. Dienstverlener Besloten vennootschap met gewone structuur FanWork Musicals B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Lessen aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: FanWork.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die FanWork heeft aangesteld, projecten aan FanWork heeft verleend voor de Lessen die door FanWork worden uitgevoerd.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en FanWork, alsmede voorstellen van FanWork voor de Lessen die door FanWork aan Opdrachtgever worden gegeven en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van FanWork, elke Overeenkomst tussen FanWork en Opdrachtgever en op elke Les die door FanWork wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal FanWork aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met FanWork is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval FanWork niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door FanWork gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. FanWork is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft FanWork het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor FanWork gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Lessen. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van FanWork zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van FanWork heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan FanWork te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail of telefoon.
 2. FanWork heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. FanWork is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst die met FanWork wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan FanWork wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met FanWork is verbonden.
 5. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping. Indien Opdrachtgever al Lessen heeft gevolgd, worden deze Lessen in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Herroeping kan zowel mondeling als schriftelijk via members@fanworkmusicals.nl geschieden. FanWork zal de herroeping schriftelijk bevestigen.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 7. De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild

Artikel 5 – Abonnement en duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan in de vorm van een abonnement. Alvorens een abonnement wordt aangegaan, kan Opdrachtgever c.q. Deelnemer een gratis proefles krijgen. Het abonnement kan worden aangegaan voor de duur van een maand of voor de duur van een schooljaar waarbij tussentijds opzeggen niet mogelijk is.
 2. De Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of FanWork de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd vóór de twintigste dag van de maand dat de Overeenkomst zal beëindigen.
 3. Zowel Opdrachtgever als FanWork kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover FanWork ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van FanWork tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van FanWork is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als FanWork kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is FanWork nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen worden er geen Lessen gegeven.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Lessen

 1. FanWork zal zich inspannen om de overeengekomen Lessen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. FanWork staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Lessen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan FanWork de Lessen uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever c.q. Deelnemer. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Lessen in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door FanWork aangeboden Lessen en de prijzen zijn gebaseerd. FanWork heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Lessen is FanWork niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever c.q. Deelnemer op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Lessen wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor FanWork, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. FanWork is gerechtigd om voor de uitvoering van de Lessen naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de Dienst dit vereisen, houdt FanWork Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Lessen is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is FanWork aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Lessen wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door FanWork of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft FanWork recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. FanWork is gerechtigd de Les te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanwezigen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van FanWork om de Les te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, kan zij op een andere datum deelnemen aan Les. Partijen zullen hierover in overleg treden.
 9. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de Les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast en/of verplaatst naar een andere datum.
 10. FanWork kan foto’s en video’s maken van de Lessen en deze plaatsen op zijn website en/of social media kanalen en/of brochures en flyers ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Indien Opdrachtgever hiertegen voorafgaand aan de Overeenkomst geen schriftelijk bezwaar aantekent, gaat FanWork ervan uit dat Opdrachtgever toestemming heeft verleend.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever c.q. Deelnemer

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door FanWork verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat FanWork niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. FanWork is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is FanWork verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door FanWork voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. FanWork kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is FanWork gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. In geval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan FanWork.
 4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot de Lessen. Opdrachtgever c.q. Deelnemer is verplicht voor aanvang van de Lessen aan FanWork aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 5. Opdrachtgever c.q. Deelnemer dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is FanWork gerechtigd om Opdrachtgever c.q. Deelnemer de toegang tot FanWork voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.
 6. Indien Deelnemer afwezig is, zal Opdrachtgever c.q. Deelnemer zich tijdig afmelden op de door FanWork aangegeven wijze, namelijk via de FanWork-app of telefonisch via 085 – 303 68 54.

 

Artikel 8 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. FanWork is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van FanWork, FanWork een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 9 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. FanWork voert haar dienstverleninglening uit conform het overeengekomen tarief. De betaling geschiedt in beginsel door middel van automatische incasso waarvoor Opdrachtgever door ondertekening van de machtiging opgenomen op het inschrijfformulier expliciet toestemming heeft verleend. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever het volledige bedrag vooruit zal betalen.
 3. De betalingen worden maandelijks rond de 25ste afgeschreven.
 4. Betaling kan eveneens achteraf geschieden op basis van een factuur. Opdrachtgever verkrijgt hierbij een betalingstermijn van 14 dagen.
 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door FanWork haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. FanWork is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van FanWork.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Incassobeleid

 1. Opdrachtgever zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal FanWork zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien FanWork meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. FanWork gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal FanWork de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Les van FanWorkverwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever FanWork tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien FanWork op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. FanWork heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor FanWork gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. FanWork is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. FanWork is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om FanWork te vergoeden voor elk financieel verlies dat FanWork lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Overmacht

 1. FanWork is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van FanWork wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van FanWork, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan FanWork zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de Les betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van FanWork of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van FanWork buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. FanWork is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
 4. Indien FanWork de mogelijkheid aan Opdrachtgever c.q. Deelnemer heeft geboden om Lessen (gedeeltelijk) online te volgen, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van FanWork alleen geacht te bestaan indien FanWork dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van FanWork, is FanWork uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever FanWork binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en FanWork deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat FanWork in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door FanWork leidt tot aansprakelijkheid van FanWork, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens FanWork. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. FanWork sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. FanWork is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. FanWork is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van FanWork.
 6. Ook is FanWork niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de Lessen. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. In geval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van de docenten van FanWork. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan de Les kenbaar gemaakt te worden aan de docent. FanWork is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 7. Opdrachtgever vrijwaart FanWork voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door FanWork geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van FanWork.
 8. Enige door FanWork opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van FanWork.
 9. FanWork staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens FanWork verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van FanWork vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij FanWork binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van FanWork.

Artikel 15 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan FanWork verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan FanWork zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Les.
 2. Opdrachtgever vrijwaart FanWork van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart FanWork voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart FanWork voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan FanWork verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 16 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van FanWork of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Lessen is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via members@fanworkmusicals.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil FanWork de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. FanWork zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen FanWork en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. FanWork heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen FanWork en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Utrecht, 15 oktober 2020

Lees hier meer over de privacy